Kushtet dhe rregullat e përgjithshme

NEPTUN do të kënaqë nevojat dhe kërkesat tuaja, duke siguruar qasje në faqen e saj 24 orë në ditë.

Në rast të pamundësisë së përkohshme apo ndërprerjes së internetit për shkak të ndikimeve teknike apo të jashtme që janë jashtë kontrollit të Neptun, nuk do të marrë asnjë përgjegjësi dhe nuk garanton qasje të përhershme.

Të gjitha të dhënat dhe informacionet e publikuara në faqen e internetit të Neptun janë informative dhe Neptun rezervon të drejtën për të ndryshuar në varësi të kushteve dhe nevojave.

Si pasojë e veçantisë së mediumit  "internet", përveç nëse parashihet ndryshe në rregulloret e aplikueshme në Kosovë, NEPTUN merr përgjegjësi për saktësinë dhe besueshmërinë e informacionit dhe dokumenteve të publikuara.

Emri "Neptun" është markë tregtare e Neptun Kosova SHPK dhe ndalon çdo lloj përdorimi, pa pëlqimin paraprak dhe me shkrim të Neptun. NEPTUN Kosova SHPK rezervon të gjitha të drejtat që rrjedhin nga marka tregtare "Neptun".

Rikthim i informacionit, i të dhënave dhe imazheve, shpërndarja e tyre, transmetimi ose përdorimi nga faqja e Neptunit është e ndaluar.

Ne duam të dimë se kjo faqe përdor fotografi me tekst të quajtur " cookies ". Pa to Web faqja  nuk do të funksionojë si duhet dhe shumë nga opsionet nuk do jenë në gjendje të shihen.
Më shumë informacion në lidhje me atë çfarë janë "cookies" dhe çfarë lloji janë mund ti gjeni këtu: